2009/05/25

BITARTEKARITZARI BURUZKO INFORMAZIOA

Ikastetxeko ikasle eta irakasle guztiei banatuko zaien informazio orribikoa egiteak bitartekaritzaren programari buruzko informazioa ikastetxeko pertsona guztiengana iristea ahalbidetuko du. Gainera bitartekaritza taldearen lehengo lana izanen da eta horregatik, berau egiteko prozesuan zalantzak argitu eta ezarpenaren aspektu zehatzak finkatuko dira. Ondoren, informazio orribiko edo folleto batek izan beharko lituzkeen funtsezko edukinen proposamena iradokitzen dugu.
Zer da bitartekaritza?
Bitartekaritza borrokak eta gatazkak konpontzeko balio duen metodoa da. Borondatezko prozesua da eta bertan gatazka duten bi pertsonei aukera eskaintzen zaie hirugarren pertsona "neutral" batekin (bitartekaria) elkartu daitezela, arazoari buruz mintzatu eta hitzarmen edo akordio batera iristeko asmoz.
Beste modu batez esanda, eskolan diren pertsonen arteko gatazkak konpontzearren eragiten duen hezkuntza zerbitzua da, akordio batera iritsi daitezen laguntzen duena.
Bitartekaritzaren ideia nagusiak
Ekintza kooperatiboa da, eta ez konpetitiboa.
Gatazkak konpontzeko prozesuan oinarritzen da.
Iraganari begira ez, baizik eta etorkizunari begira dago bideratuta.
Bi irabazle izaten dira.
Zintzotasuna eta argitasuna eskatzen ditu.
Borondatezkoa da.
Beharrak dira bitartekaritzaren kezka, eta ez jarrerak.
Boterea homogeneizatzen saiatzen da.
Ez da mehatxatzailea, ez da zigortzailea.
Isilpekoa da.
Nor izan daiteke bitartekaria?
Eskola komunitateko edozein kide izan daiteke bitartekaria. Honako hauexek dira bitartekariaren ezaugarriak:
Neutrala da. Ez da inoren aldekoa agertuko.
Ez du epaitzen. Bere iritziek ez dute eraginik izan behar bi aldeetako partaideekin dituen harremanetan.
Entzule ona da. Enpatia agertuko du bi aldeekin eta entzuketa aktiboaren teknikak erabiliko ditu.
Sinetsi eta konfiantza mantentzen du. Bi aldeak gustura eta ulertuak sentitu daitezen interesa dauka.
Pazientzia behar du. Prest egonen da bi aldeei laguntzeko.
Izan nahi al duzu bitartekari zure institutuan?
Bitartekaritza prozesua
Bitartekaritza prozesuan bi bitartekari daude.
Gatazka daukaten bi aldeek euren jarrerak eta interesak adierazten dituzte.
Aldeek elkarri entzun eta irtenbideak proposatzen dituzte.
Bi aldeetarako onak eta bidezkoak diren irtenbideak adosten dira.

Bitartekaritzaren bidez konpontzen diren ohiko gatazkak
Elkarbizitzarako arauen urratze larria suposatzen ez duten gatazkak, esate baterako:
Ikasleen arteko gatazkak: irainak, mehatxuak, zurrumurru mingarriak zabaltzea, harreman gaiztoak, etab.
Hondatu diren lagun harremanak.
Irakasle eta ikasleen arteko gatazkak.
Atseginak ez diren edo bidezkoak iruditzen ez zaizkigun egoerak.
Helduen arteko arazoak: irakasleak, familiak, irakasle ez diren langileak, etab.
Zer beste aukera gelditzen dira?
Ikastetxeko barne arautegiari lotu.
Harreman interesgarriak galdu.
Ezer ez egin eta nor bere buruarekin eta besteekin gero eta okerrago sentitzea.
Ahal izanez gero, gatazkaren beste aldekoarekin hitz egin.
Arazoarekin jarraitu.
Bitartekaritzak irtenbidea bilatzen ezinezkoa egiten zaizkigun arazoak azaleratzea ahalbidetzen du, beti ere bi aldeek, borondatez, denon arteko irtenbidea topatzeko nahia erakusten badute.
"FOLLETO INFORMATIVO SOBRE LA MEDIACIÓN"

La creación de un folleto o tríptico informativo, que se reparte entre todos los profesores y alumnos del centro, asegura que la información sobre el programa de mediación llegue a todas las personas. Además será una de las primeras tareas del equipo de mediación y, en su elaboración, se aclararán dudas y se ayudarán a definir aspectos concretos de su aplicación. A continuación sugerimos una propuesta de los contenidos fundamentales que debería incluir un folleto informativo.
¿Qué es la Mediación?
La mediación es un método para resolver disputas y conflictos. Es un proceso voluntario en el que se brinda la oportunidad a dos personas en conflicto que se reú­nan con una tercera persona neutral (mediador), para hablar de su problema e inten­tar llegar a un acuerdo.
Es un servicio educativo que interviene en conflictos interpersonales en la escue­la ayudando a que las partes lleguen ellas mismas a un acuerdo.
Los Principios de la mediación
• Es un acto cooperativo en vez de competitivo
• Se basa en un proceso de resolución de conflictos
• Está orientado hacia el futuro en vez del pasado'
• Hay dos posibles ganadores
• Exige honestidad y franqueza
• Es voluntario
• Se preocupa por las necesidades en vez de las posiciones
• Intenta homogeneizar el poder
• No es amenazante, no es punitivo
• Es confidencial
¿Quién puede ser mediador?
Cualquier miembro de la comunidad educativa puede ser mediador. Estas son sus cualidades:
• Es neutral. No trata de favorecer a ninguna parte
• No enjuicia. No permite que sus opiniones afecten su trato con los participantes
• Es buen oyente. Empaliza con las partes y usa técnicas de escucha activa
• Cree y mantiene la confianza. Está interesado en que las partes se sientan a
gusto y comprendidas
• Es paciente. Está dispuesto a ayudar a las partes
¿Quieres ser tú un mediador en el Instituto? El proceso de mediación
En el proceso de mediación hay dos mediadores.
Las partes en disputa exponen sus posiciones e intereses
Las partes se escuchan mutuamente y proponen soluciones.
Se acuerdan soluciones satisfactorias y justas para las dos partes.
Conflictos típicos que se resuelven en mediación
• AqueEos que no supongan una transgresión grave de las normas de convivencia,
tales como:
• Disputas entre alumnos: insultos, amenazas, sembrar rumores dañinos, malas
relaciones, etc.
• Amistades que se han deteriorado
• Conflictos entre profesores y alumnos y viceversa
• Situaciones que desagraden o parezcan injustas
• Problemas entre miembros adultos: profesores, familias, personal no docente, etc.
¿Qué otras opciones quedan?
Atenerse al reglamento disciplinario del centro.
Perder relaciones interesantes.
No hacer nada y sentirse cada vez peor con los demás y con uno mismo.
Hablar si se puede con la otra parte del conflicto.
Continuar con el problema.
La mediación permite sacar a la luz problemas que no sabríamos cómo resolver, siempre que las dos partes, voluntariamente, accedan a intentar encontrar una solu­ción conjunta.

© narcea, s. a. de ediciones "Mediación de conflictos en instituciones educativas" Torrego

No hay comentarios:

Publicar un comentario